Sort by
Sort by

Het beschermen, behouden en herstellen van de natuur is cruciaal om klimaatverandering te bestrijden, bestaansmiddelen te verbeteren en regeneratieve voedselsystemen te creëren.

Onze strategie om de uitdagingen voor de landbouw aan te pakken gaat verder dan koolstof, omdat wij ons bewust zijn van de impact van intensieve landbouw op de ecosystemen. Wij verbinden ons ertoe om natuurlijke hulpbronnen te beschermen, in het bijzonder bossen, die een essentiële biodiversiteit herbergen.

Onze "Forest positive" -strategie begeleidt onze aanpak om de inheemse bevolking en lokale gemeenschappen te betrekken, die een essentiële rol spelen bij het beschermen van land dat rijk is aan biodiversiteit over de hele wereld.

Regeneratieve voedselsystemen op grote schaal bevorderen

Volgens berekeningen is het grootste deel van onze uitstoot van broeikasgassen, namelijk twee derde, afkomstig van onze toelevering van ingrediënten, dus van de landbouw (scope 3), en niet van onze directe activiteiten, logistiek of administratieve vestigingen (scope 1 en 2). Om onze uitstoot te verminderen, is het dus essentieel om al in de teelt- of kweekfase van onze grondstoffen actie te ondernemen.

De klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu (bossen, land, bodem en waterwegen) hebben gevolgen voor de landbouwers en de gemeenschappen. Ze bedreigen hun bestaansmiddelen en brengen de toegang tot kwaliteitsvoedsel in gevaar.

Het bevorderen van regeneratieve landbouw is dus essentieel voor het behoud en herstel van natuurlijke hulpbronnen en waterbronnen, de bodemgezondheid en de biodiversiteit, het ondersteunen van landbouwers, het verbeteren van hun inkomen en het bestrijden van klimaatverandering. Het kan een essentiële rol spelen in koolstofvastlegging en voedselzekerheid.

Onze resultaten en onze doelstellingen

In 2023

15.2 %

Tegen 2025

20 %

Tegen 2030

50 %

*15,2%: in 2023 werden de volgende grondstoffen opgenomen in de regeneratieve landbouw: zuivelproducten (verse melk en bijproducten), koffie (met uitzondering van gemengde groene koffie en Blue Bottle Coffee), cacao, granen en graanproducten, soja en groenten. De noemer omvat alle grondstoffen binnen het toepassingsgebied: koffie, cacao, zuivelproducten, suiker, granen en graanproducten, vlees, gevogelte en eieren, palmolie, soja, groenten, vis en zeevruchten. 

Dit vertegenwoordigt meer dan 14 miljoen ton ingrediënten die afkomstig zijn van regeneratieve praktijken. Wij doen dit niet alleen, maar door samen te werken met onze partners, met inbegrip van ons netwerk van meer dan 500.000 landbouwers en 150.000 leveranciers, om regeneratieve landbouwpraktijken te bevorderen.

In 2022 hebben wij het "Nestlé Regenerative Agriculture Framework", ontwikkeld, dat gebaseerd is op agro-ecologische principes en praktijken. Het is een holistisch model dat gezonde bodems die rijk zijn aan organisch materiaal als een knooppunt voor landbescherming en -herstel beschouwt.

Onze strategie begint met pilotstudies in landbouwbedrijven, waar wij nieuwe technologieën en op de natuur gebaseerde oplossingen testen. Als deze eerste projecten succesvol zijn, rollen we ze uit op referentieboerderijen, in samenwerking met landbouwondernemers en gemotiveerde boeren in verschillende landen en regio's, rekening houdend met de bodem- en klimaatvariaties die eigen zijn aan elke regio.

Vanuit deze referentieboerderijen breiden we onze aanpak uit naar de bredere gemeenschap van landbouwondernemers, door hen te ondersteunen bij de ontwikkeling en verbetering van hun bedrijfsmodellen. Ons Farmer Connect-programma is het sleutelinstrument om deze aanpak op grote schaal uit te rollen.

Dit exclusieve toeleveringsprogramma stelt ons in staat om rechtstreeks samen te werken met de landbouwers, waardoor wij een toelevering van hoogwaardige landbouwgrondstoffen en traceerbaarheid tot op bedrijfsniveau kunnen garanderen.

Kortom, regeneratieve landbouw, wat is dat eigenlijk?

Wij hechten veel belang aan het behoud van een rijke biodiversiteit, zowel boven als onder de grond. Daarom zetten wij initiatieven op zoals het planten van bloemenstroken voor insecten en ons doel om tegen 2030 ongeveer 200 miljoen bomen te planten. Deze bomen zullen fungeren als actieve CO2-reservoirs en zullen voor natuurlijke schaduw zorgen.

Door de gezondheid van de bodems te herstellen, stimuleren wij bodems en planten om meer CO2 uit de atmosfeer op te nemen. Gezondere bodems zijn ook beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering en kunnen de productiviteit van gewassen verhogen, de bestaansmiddelen van landbouwers verbeteren en de voedselzekerheid vergroten.

Wij geven de voorkeur aan het gebruik van organische meststoffen en pesticiden boven chemische producten en passen meer waterzuinige irrigatiepraktijken toe, zoals druppelirrigatie en irrigatie van subpercelen. Deze praktijken minimaliseren de verdamping van water in vergelijking met oppervlakte-irrigatie. Digitale technologie helpt landbouwers ook om te begrijpen wanneer het land water nodig heeft, zodat ze overmatig gebruik kunnen voorkomen.

Wij bevorderen het gebruik van beboste weiden, gemengde landbouw waarbij gewassen en vee worden gecombineerd, bodembedekkers om de bodems te beschermen en beter mestbeheer. Deze benaderingen bieden tal van voordelen, zoals preventie van erosie, organische bemesting, beter waterbeheer, het creëren van habitats voor insecten en vogels evenals extra inkomstenbronnen.

Regeneratieve landbouwpraktijken kunnen worden toegepast op de schaal van volledige grondgebieden om bedreigde natuurlijke hulpbronnen te behouden. Dit kan inhouden dat het gebruik van gemeentegrond wordt gereguleerd of dat er regionale herbebossingenprojecten worden opgezet. De voordelen van deze praktijken werken door in de hele gemeenschap in termen van welvaart, winstgevendheid en verminderde uitstoot.

De strijd tegen de ontbossing

Ontbossing is een wijdverbreid probleem in verschillende sectoren, maar vooral de landbouw wordt erdoor getroffen. Landbouwactiviteiten, zoals de conversie van bosgrond in landbouwgrond, dragen aanzienlijk bij aan ontbossing. Dit komt vaak door de groeiende vraag naar land voor de productie van commerciële gewassen of veeteelt, zoals soja, palmolie, rundvlees en cacao. Het is daarom van cruciaal belang om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen en oplossingen te vinden om de behoefte aan voedselproductie te verzoenen met het behoud van bossen.

Cacaoteelt, vooral in de tropische gebieden van West-Afrika en Latijns-Amerika, gaat ook gepaard met ontbossing. Het behoud van bossen in dit gebied is van vitaal belang. Meer informatie over de acties die wij ondernemen om ontbossing in het algemeen tegen te gaan, is te vinden op onze pagina " Onze cacaotelers ".

Tegen eind 2025 moet 100% van onze bevoorrading in primaire grondstoffen ontbossingsvrij zijn (vlees, palmolie, pasta en papier, soja, suiker, koffie en cacao).

Samenwerken met de landbouwers in België

Onze Agrivair-ingenieurs ondersteunen lokale boeren bij Etalle

Menselijke activiteiten, zowel industriële als landbouwactiviteiten, kunnen ook het grondwater vervuilen en de kwaliteit ervan aantasten. Daarom is het van cruciaal belang om de bodem waarin het water infiltreert op een duurzame manier te beschermen.

Sinds 1990 verbindt Agrivair, een dochteronderneming van Nestlé Waters in Frankrijk, zich ertoe om de waterbronnen van onze merken Vittel, Contrex, Perrier en Hépar te beschermen door milieuvriendelijke landbouw te ondersteunen rondom de pomplocaties die Nestlé beheert.

De ingenieurs van Agrivair werken nauw samen met de landbouwers die de landbouwgrond rondom deze bronnen bewerken, omdat wij erkennen dat het bewerken van land een essentiële menselijke activiteit is. Het hoofddoel van het Agrivair-programma is om gezond water te garanderen door de bodem te beschermen en de biodiversiteit en ecosystemen te behouden.

In België worden de waterbronnen Valvert en Nestlé Pure Life in de buurt van onze bottelarij in Etalle in de provincie Luxemburg omringd door 3500 hectare beschermd bos en 40 hectare landbouwgrond. Regenwater doet er 20 jaar over om de bronnen te bereiken, omdat het op natuurlijke wijze wordt gefilterd in de bodem en verrijkt met mineralen.

Daarom tekende Agrivair in 2018 een overeenkomst voor 10 jaar met de gemeente Etalle en een tiental landbouwers die de 40 hectare landbouwgrond rond de bronnen bewerken. Onze ingenieurs begeleiden hen om deze natuurlijke filtering te garanderen en de bronnen en de bodem te beschermen tegen vervuiling.