Sort by
Sort by

Cacao is een belangrijk ingrediënt in onze zoetwaren, vooral in onze chocolade. Maar het telen van cacao brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals ontbossing, risico's op kinderarbeid en lage inkomens voor de cacaotelende gezinnen.

Het Nestlé Cocoa Plan

Het Nestlé Cocoa Plan en de Rainforest Alliance-certificering stellen ons in staat deze sociale en milieuproblemen aan te pakken om een duurzame toeleveringsketen voor cacao te creëren. Wij streven naar 100% inkoop van cacao in het kader van het Nestlé Cocoa Plan tegen 2025.

Het Nestlé Cocoa Plan is ons plan om een meer verantwoorde toeleveringsketen voor cacao op te bouwen. We werken samen met de boeren, gemeenschappen, lokale en internationale organisaties om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren voor de uitdagingen waarmee de cacaotelende gemeenschappen worden geconfronteerd.

Naast onze inzet bij de landbouwgemeenschappen willen wij ervoor zorgen dat onze cacaoleveranciers voldoen aan onze hoge normen voor verantwoorde inkoop.

De 3 pijlers van het Nestlé Cocoa Plan

 • Betere landbouw
  Opleiding en middelen geven om de boeren te helpen hun oogsten te verbeteren, hun inkomen te verhogen en hun levensstandaard te verbeteren.
  Betere landbouw
 • Beter leven
  De risico's op kinderarbeid bestrijden, vrouwen mondiger maken en het onderwijs verbeteren om de gemeenschappen te helpen welvarend te worden.
  Beter leven
 • Betere cacao
  De traceerbaarheid van de toeleveringsketen verbeteren en ontbossing bestrijden.
  Betere cacao
Cocoa Plan

Belangrijke initiatieven om de gemeenschappen te helpen

Naast de vele acties die zijn ondernomen in het kader van het Cocoa Plan om gemeenschappen te ondersteunen bij het produceren van duurzamere cacao en het verbeteren van hun levensomstandigheden, willen wij graag andere concrete initiatieven onder de aandacht brengen.

Het inkomensversnelllingsprogramma

Ons inkomensversnellingsprogramma (Income accelerator Program) combineert opleiding, ondersteuning en financiële betalingen om families van cacaotelers te helpen een toereikend inkomen te verwerven. Dit programma beloont niet alleen de hoeveelheid en de kwaliteit van cacaobonen, maar ook goede milieu- en gemeenschapspraktijken.

Onze holistische aanpak beoogt duurzame resultaten te verkrijgen door de toegang tot onderwijs aan te moedigen, vrouwen mondiger te maken en regeneratieve landbouwpraktijken te bevorderen.

Hoe?

Meer bepaald door rechtstreeks aan de telers en hun gezinnen een aanmoedigingspremie te betalen om de overgang te versnellen naar

 • toegang tot onderwijs en scholing voor alle kinderen van het gezin van 6 tot 16 jaar
 • toepassing van goede landbouwpraktijken, zoals snoeien, waardoor de gewassen productiever worden
 • aanplanting van schaduwbomen om de cacaobomen te beschermen
 • diversificatie van de bronnen van inkomsten door andere gewassen te verbouwen, vee of pluimvee te houden, bijen te telen of andere producten te verwerken, zoals maniok
 • empowerment en emancipatie van de vrouwen

Ons programma, dat in 2020 begon als een proefproject met 1.000 boeren van het Nestlé Cocoa Plan in Ivoorkust, wordt opgeschaald op basis van voortdurende evaluatie en leren. Tegen 2030 is het onze ambitie om elk cacaotelend gezin in onze wereldwijde toeleveringsketen te bereiken.

Bestrijding van kinderarbeid

 

regeneration income child

 

Wereldwijd leven ongeveer 50 miljoen mensen van de cacaoteelt. De meesten van hen zijn kleine boeren in landelijke gebieden die afhankelijk zijn van de hulp van hun kinderen om het land te bewerken en de gewassen te oogsten en om hen financieel te ondersteunen.

De risico's die de kinderen lopen door de moeilijke werkomstandigheden worden echter vaak over het hoofd gezien. Het resultaat is een vicieuze cirkel van armoede en gebrek aan toegang tot onderwijs. De ouders weten vaak niet dat het werk van hun kinderen terecht als ‘kinderarbeid’ wordt beschouwd.

Kinderarbeid overwinnen betekent dus armoede overwinnen. In het kader van het Cocoa Plan helpen we sinds 2009 boeren door middel van bewustmakingssessies en huisbezoeken om een onderscheid te maken tussen activiteiten die kinderen kunnen uitvoeren en activiteiten die door de wet als kinderarbeid worden gedefinieerd.

Wanneer we kinderarbeid of mogelijke problemen vaststellen, ondernemen we onmiddellijk actie en proberen we de achterliggende oorzaken te begrijpen. We werken dan snel samen met de gezinnen en/of gemeenschappen om passende oplossingen te vinden. Als een kind bijvoorbeeld niet naar school kan gaan omdat het geen geboorteakte heeft, wat in sommige plattelandsgebieden van West-Afrika veel voorkomt, helpen we de ouders om dit document te verkrijgen.

Dankzij het Nestlé Cocoa Plan blijven we in contact met tienduizenden gezinnen, die samen goed zijn voor meer dan 98.000 kinderen in Ivoorkust. Wij werken nauw samen met 1640 contactpersonen binnen de gemeenschappen, lokale bewoners uit de cacaotelende regio's die een essentiële rol spelen in het onderwijs.

Enfant éducation

 

Als pioniers in onze sector hebben we in 2012 het "Child Labor Monitoring and Remediation System" (CLMRS) opgezet. Dit systeem, dat is ontwikkeld in samenwerking met l'International Cocoa Initiative (ICI) en dat gebaseerd is op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), wordt erkend door onafhankelijke experts en wordt gebruikt door andere bedrijven.

We volgen de situatie ook op door de gezinnen minstens twee keer te bezoeken om er zeker van te zijn dat onze maatregelen doeltreffend zijn en dat de kinderarbeid niet wordt hervat.

Dankzij onze inspanningen zijn ongeveer 128.000 kinderen beschermd tegen kinderarbeid sinds 2012. Meer dan 40.000 kinderen hebben nu betere toegang tot onderwijs. Dat is een goed begin, maar zolang kinderarbeid blijft bestaan, zullen we ons blijven inzetten om meer te doen.

Al onze acties en onze vooruitgang in de strijd tegen kinderarbeid worden beschreven in ons Creating Shared Value and Sustainability Report.

Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

Strijd tegen ontbossing

 

Déforestation

 

Ontbossing is een grote uitdaging in de cacaoteelt. Tropische bossen worden vaak gekapt om plaats te maken voor nieuwe cacaoplantages. Dat leidt tot de vernietiging van natuurlijke habitats, verlies van biodiversiteit en het vrijkomen van grote hoeveelheden kooldioxide in de atmosfeer, wat de klimaatverandering in de hand werkt omdat de bossen minder kooldioxide uit de atmosfeer kunnen absorberen.

De ontbossing heeft ook gevolgen voor de lokale gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van bossen. Inheemse volkeren en kleinschalige boeren zien hun bestaansmiddelen bedreigd worden omdat ze de toegang verliezen tot de boshulpbronnen waarvan ze al generaties lang afhankelijk zijn.

Ontbossing is een complex probleem dat een holistische aanpak vereist. Het is essentieel de boeren ervan bewust te maken en hen te ondersteunen bij het invoeren van duurzame landbouwpraktijken.

Onze acties

Wij verbinden ons ertoe cacao te betrekken bij leveranciers die strenge duurzaamheidsnormen naleven zonder enige band met ontbossing.

We hebben een uitgebreid cartografiesysteem geïmplementeerd om de herkomst van onze toeleveringsketen voor cacao te traceren. Hierdoor kunnen we risicogebieden identificeren en passende maatregelen nemen zodat ze geen ontbossing genereren. We werken samen met ngo’s zoals Earthworm, lokale autoriteiten en andere belanghebbenden op het terrein.

Nestlé was in 2016 het eerste bedrijf dat, in samenwerking met Airbus, satellietbeelden gebruikte in de strijd tegen ontbossing, voornamelijk bij de productie van palmolie. Dit “Starling”-programma is nu uitgebreid naar andere grondstoffen zoals cacao.

Wij bieden opleiding en ondersteuning aan de cacaoboeren, onder andere door hen bewust te maken van het belang van bosbehoud, agrobosbouwtechnieken toe te passen en het behoud van de biodiversiteit te bevorderen.

Nestlé investeert in herbebossingsprojecten om door ontbossing getroffen gebieden te herstellen. Deze projecten beogen de biodiversiteit te herstellen, de ecosystemen te beschermen en de klimaatverandering te beperken. Onze Forest Positivestrategie is een belangrijk element om een einde te maken aan de ontbossing in onze toeleveringsketen.

Nestlé ondersteunt en stimuleert het gebruik van certificeringsprogramma's, zoals Rainforest Alliance en Fairtrade, die duurzame landbouwpraktijken bevorderen en ontbossing verbieden.

We blijven werken aan ons doel om tegen 2025 100% duurzame cacao in te kopen en gaan actief de dialoog aan met belanghebbenden om een positieve verandering in de sector te stimuleren.