Sort by
Sort by

Diversiteit en inclusie

In diversiteit zit het volledige palet vervat van verschillen die elke mens uniek maken, en die een combinatie kunnen zijn van herkomst, ervaringen en specifieke kansen. Diversiteit omvat evidente factoren, zoals leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit en uiterlijk, maar ook minder zichtbare elementen, zoals de manier waarop men denkt, religie, nationaliteit, genderidentiteit en overtuigingen. Inclusie bestaat erin voordeel te halen uit deze verschillen door ze naar waarde te schatten en iedereen te betrekken, door mee te bouwen aan een gemeenschappelijk doel.

Onze corporate waarden zijn gebaseerd op respect: respect voor onszelf, voor de anderen, voor de diversiteit en voor de toekomst. Respect hebben voor diversiteit betekent respect hebben voor de manier waarop anderen denken, voor hun cultuur en voor de diverse facetten die de maatschappij vorm geven. Respect vereist dat iedereen getuigt van openheid en inclusie in zijn relaties, zowel in het bedrijf als daarbuiten.

Het is onze ambitie om inclusie te integreren in al wat we ondernemen. Om dit te bereiken, spitsen we onze inspanningen toe op drie sleutelaspecten: vernieuwing, maatschappij en cultuur.

Door een inclusieve cultuur op te bouwen die de verschillende talenten en ervaringen van onze medewerkers naar waarde schat, door te vernieuwen als antwoord op de noden van onze consumenten en klanten in al hun diversiteit en door ons te engageren naar de maatschappij toe om ten dienste te staan van de verschillende markten waarin we aanwezig zijn, kunnen wij het bedrijf worden dat we willen zijn voor de toekomst.

Wij werven competente en gemotiveerde werknemers aan die onze waarden naleven. Wij doen aan positieve discriminatie om hun ontwikkeling en evolutie veilig te stellen. Wij beschermen hun privéleven en verdragen geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie. Ons engagement op het vlak van gelijke kansen begint op het moment van de aanwerving en blijft tot het moment waarop er een einde wordt gesteld aan de professionele relatie.

Als bedrijf wenst Nestlé respectvol om te gaan en te zorgen voor de integratie van de culturen en tradities van de samenlevingen waarin het actief is, maar wil het toch trouw blijven aan zijn fundamentele waarden en principes. Wij proberen bovendien een veilige en verdraagzame omgeving te creëren waarin iedereen zich vrij kan uitdrukken en in alle openheid en ten volle in het leven kan staan, met respect voor de privacy van de ander en de vertrouwelijkheid van zijn/haar gegevens.

Bij Nestlé betekent diversiteit en inclusie ook dat we gendergelijkheid erkennen. In het bijzonder zijn de rechten van de vrouw en het empowerment van de vrouw cruciaal om gemeenschappelijke waarden binnen ons bedrijf en de maatschappij in het algemeen tot stand te brengen. Diversiteit, dat is getuigen van culturele flexibiliteit, dat is integratie en gelijkheid bevorderen van iedereen over de generaties heen, dat is een cultuur bevorderen die zich focust op competenties en die alle gemeenschappen integreert.

Wat doet Nestlé op het vlak van de mensenrechten en non-discriminatie?

Nestlé heeft een non-discriminatie beleid in zijn Code of Business Conduct opgenomen, dat duidelijk het bedrijfsstandpunt weergeeft m.b.t. discriminatie en intimidatie. “Werknemers mogen niet aan discriminatie doen op basis van herkomst, nationaliteit, godsdienst, ras, leeftijd of seksuele geaardheid noch enige vorm van mondelinge of lichamelijke intimidatie aan de dag leggen op basis van één van de hierboven genoemde of andere elementen.”

Nestlé heeft duidelijk aangegeven dat dit beleid voor al zijn filialen over heel de wereld van toepassing is. De gedragscodes en normen moeten door al ons personeel overal ter wereld worden toegepast. Wij staan trouwens volledig achter de hoofdprincipes van het Wereldpact van de Verenigde Naties (UNGC) betreffende de rechten van de persoon en de werknemers. Wij willen een voorbeeldfunctie uitoefenen op het vlak van naleving van de mensenrechten en de rechten van werknemers overal waar we aanwezig zijn en over heel onze toeleveringsketen.

In al onze activiteiten, vragen wij aan al onze filialen om de wetten en lokale regelgeving inzake mensenrechte na te leven. Wanneer onze principes en regels strenger zijn dan de lokale wetgeving, zijn de meest strenge voorschriften van toepassing.

Wat is voor Nestlé het belangrijkste op het vlak van diversiteit en inclusie?

De diversiteit man-vrouw blijft een prioriteit voor Nestlé. Naast de diversiteit man-vrouw worden andere aspecten van diversiteit nagestreefd en geïntegreerd in functie van de lokale noden en juridische praktijken.

Wat doet Nestlé om de diversiteit en inclusie aan te moedigen en te verbeteren?

Op organisatorisch vlak hebben wij concrete acties opgezet om de diversiteit en inclusie te verbeteren en dit werd in alle culturele contexten in alle markten waarin Nestlé actief is uitgerold aan de hand van actieplannen op maat van de lokale en juridische context. De opleidingsprogramma’s, workshops en uitwisseling van ‘best practices’ op het vlak van diversiteit en inclusie, alsook kritisch onderzoek van onze onbewuste vooroordelen stellen het personeel van Nestlé in staat om zich te gedragen in overeenstemming met onze waarden van wederzijds respect.

Wat doet Nestlé op het vlak van personen met een beperking?

Het is onze bedoeling om een cultuur te creëren die gebaseerd is op de opportuniteiten, die vervat liggen in onze verschillen en die zich focust op de ondersteuning van elkeen, ongeacht zijn/haar capaciteiten. Wij hebben voor al onze operationele markten een procedure van zelf-evaluatie ontwikkeld zodat iedereen zichzelf kan situeren op het vlak van inclusie en de bestaande activiteiten voor personen met een beperking op de werkvloer kan evalueren.

Het is de bedoeling om ‘best practices’ na te volgen, en voor opleiding en sensibilisering te zorgen in het kader van de terugkeer naar het werk, de toegankelijkheid van de terreinen en de aanpassing van de werkomgeving.

Wat doet Nestlé op het vlak van de LGBT+ gemeenschap?

Wij verbinden ons ertoe om de inclusie te bevorderen van alle gemeenschappen in onze werkomgeving. Wij sensibiliseren voor respect ten aanzien van de LGBT+ gemeenschap (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen, +) en werken samen met externe netwerken, in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Onze lokale inspanningen op dit vlak werden bijvoorbeeld erkend in de Verenigde Staten. Nestlé USA en Nestlé Purina PetCare kregen scores van 95 % en 100 % met betrekking tot de CEI-index (Corporate Equality Index), een nationale enquête die een beoordeling geeft van de praktijken binnen een onderneming op het vlak van non-discriminatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en queer (LGBTQ) op de werkplek, uitgevoerd door Human Rights Campaign Foundation. De scores die Nestlé USA en Nestlé Purina PetCare behaalden weerspiegelen ons engagement om een niet-discriminerende werkomgeving te creëren voor de LGBTQ-gemeenschap op het vlak van beleidsvoering, maatschappelijke verwezenlijkingen en praktijken.