Sort by
Sort by

Kansen creëren voor vrouwen om verantwoordelijkheid op te nemen, een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Als wereldwijd actief en multicultureel bedrijf trachten wij een cultuur en organisationele omgeving te creëren die gelijke kansen biedt voor iedereen. Zo spannen wij ons o.a. in voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het bedrijf en ijveren wij ervoor dat vrouwen verantwoordelijkheid opnemen in al onze commerciële activiteiten.

Wij hebben ons ertoe verbonden om het evenwicht man-vrouw in ons bedrijf te meten, te bewaken en te verbeteren, ten voordele van onze werknemers, onze klanten en de maatschappij. Ons Directiecomité buigt zich regelmatig over de kwestie van het evenwicht tussen mannen en vrouwen; wij hebben trouwens bij Nestlé het percentage vrouwen in leadership functies verhoogd dankzij het Initiatief voor Gendergelijkheid. Vrouwen bekleden 37,5 % van de kaderfuncties (management) in al onze filialen over heel de wereld.

Wij werken eraan om de bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen bij Nestlé te verkleinen door gendergelijkheid te bevorderen, vooral in de hoogste hiërarchische niveaus. Er werd een beleid ingevoerd dat het mogelijk maakt om flexibel te werken, indien mogelijk is er hulp op het vlak van kinderopvang, er zijn opleidingen m.b.t. onbewuste vooroordelen, er is een mentoraat en een coaching, steun bij een dubbel loopbaantraject, en ten slotte een progressief zwangerschapsbeleid. Dit alles om ervoor te zorgen dat vrouwen bij Nestlé gelijke kansen krijgen.

Nestlé verleent dezelfde aandacht aan al zijn werknemers, ongeacht hun origine, nationaliteit, godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid. De verloning van onze werknemers is in lijn met de erkende criteria, zoals gelijkheid op het vlak van verloning en de nationale normen inzake bestaanszekerheid. Hiertoe zetten de teams binnen Nestlé zich in om potentiële risico’s van loondiscriminatie op basis van het geslacht te detecteren, actieplannen te bepalen om deze verschillen weg te werken en erover te waken dat we blijven voldoen aan de externe regelgeving ter zake.

Culturele diversiteit en inclusie maken integraal deel uit van ons DNA. Gendergelijkheid, vrouwenrechten, het recht op onderwijs voor meisjes en vrouwen en het opnemen van verantwoordelijkheid door vrouwen zijn één voor één essentiële punten voor het creëren van een gemeenschappelijke waarde zowel voor ons bedrijf als voor de maatschappij. In het kader van ons engagement voor gendergelijkheid, steunen wij het initiatief van de Verenigde Naties “Omdat elke vrouw, elk kind telt” en hebben wij deze principes m.b.t. het opnemen van verantwoordelijkheid door vrouwen ondertekend. Wij nemen aan verschillende initiatieven deel om miljoenen vrouwen die tewerkgesteld zijn in de voedselvoorzieningsketen empowerment te geven.

Wat is het percentage vrouwen dat tewerkgesteld is in directiefuncties bij Nestlé ?

Enkele jaren geleden heeft Nestlé zich ertoe verbonden een bedrijf te zijn dat bekommerd is om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, door bepaalde omstandigheden van de werkomgeving te wijzigen met als doel jaarlijks het algemene percentage van vrouwen in verantwoordelijke functies te doen toenemen. Vandaag bekleden vrouwen 30 % van de hogere directiefuncties en 37,5 % kaderfuncties.

Waarom hanteert Nestlé geen quota in het kader van zijn inspanningen om vrouwen meer verantwoordelijkheden te geven?

Elke promotie is bij ons gebaseerd op verdienste en vaardigheden. Dat is de reden waarom Nestlé geen quota bepaald heeft om vrouwen naar voren te schuiven en dat het ook niet van plan is om dit in de toekomst te doen. Gelijke kansen voor al onze werknemers is een fundamenteel punt van de Code of Business Conduct bij Nestlé en wij denken dat de invoering van quota in strijd zou zijn met dit principe.

Hoe werkt Nestlé aan de diversiteit en inclusie bij Nestlé?

Diversiteit en inclusie zijn een integraal onderdeel van de cultuur en de waarden van Nestlé. Bij Nestlé moedigen wij diversiteit en inclusie aan door impact uit te oefenen op:

  • De cultuur: wij brengen een inclusiecultuur tot stand door voordeel te halen uit de verschillen tussen onze werknemers die opgeroepen worden om samen te werken.
  • De vernieuwing: wij bestuderen de noden van een grote verscheidenheid van consumenten en klanten m.b.t. onze producten en diensten en we waken erover dat deze voor iedereen toegankelijk zijn – Op elk moment, overal en op eender welke manier.
  • De maatschappij: wij handelen en engageren ons op inclusieve wijze t.a.v. de maatschappij en de betrokken partijen in onze diverse commerciële omgevingen in heel de voedselketen.

Welke vormen van beleid voert Nestlé om in te gaan tegen het onevenwicht tussen mannen en vrouwen?

Nestlé geeft de mogelijkheid flexibel te werken, biedt (indien mogelijk) hulp op het vlak van kinderopvang, opleidingen inzake onbewuste vooroordelen en genderissues, een mentoraat en een coaching voor vrouwen, en geeft steun in het geval van een dubbele loopbaan. Bovendien heeft Nestlé in juni 2015 wereldwijd een nieuw beleid inzake zwangerschapsbescherming ingevoerd dat aan alle vrouwen minimum 14 weken betaald zwangerschapsverlof toekent, en dat tot de meest progressieve regelingen binnen de voedingssector geldt.

In hun globaliteit werden deze programma’s uitgetekend om vrouwen de nodige kansen te geven tot professioneel succes bij Nestlé. In 2017 hebben we wereldwijd een reeks colloquia georganiseerd met als titel “Leading Together”. Deze colloquia hebben mannen en vrouwen samengebracht, alle generaties door elkaar, om te praten over hoe diversiteit en inclusie nog sneller gerealiseerd kunnen worden.

Hoe steunt Nestlé de vrouw in haar voedselketen?

Wij menen dat onze voedselketen fantastische mogelijkheden biedt voor vrouwen om verantwoordelijkheid op te nemen. Overal in de wereld leiden wij vrouwen op om essentiële vaardigheden te verwerven op het vlak van ondernemerschap en handel drijven; wij bieden tevens technische ondersteuning aan melkveehouderijen en verspreiden onze ‘best practices’ op het vlak van veiligheid in de voedselketen. Bovendien werken wij dankzij het Cacao-plan van Nestlé aan de promotie en consolidering van de rol die vrouwen spelen in de toeleveringsketen van cacao.